02/01/2014

Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupació dels treballadors

Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupació dels treballadors

BOE de 21/12/2013

El Consell de Ministres del passat divendres, 20 de desembre, va aprovar el Reial Decret Llei de millora de la contractació estable i l’OCUPACIÓ dels treballadors.

Els principals aspectes tractats són els següents:

Mesures per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial.

Amb l’objectiu d’impulsar la utilització d’aquest tipus de contracte, es realitzen importants canvis en matèria de temps de treball:

– Desapareix la possibilitat que els treballadors contractats a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries, excepte els supòsits ja previstos en l’article 35.3 de l’Estatut dels Treballadors.

– Es modifica el règim de les hores complementàries pactades per flexibilitzar-ho, de manera que s’amplia als contractes temporals i que es redueix el termini de preavís a 3 dies per a la realització de tals hores.

– Únicament cap la realització d’hores complementàries pactades si la jornada ordinària establerta en el contracte és d’almenys de deu hores setmanals, en còmput anual i el nombre d’hores pactades no podrà excedir del 30% de les hores ordinàries de treball ampliable per Ccol..

– S’estableix una obligació de registre de la jornada dels treballadors a temps parcial. L’incompliment d’aquest registre podrà ser la presumpció que està celebrat a jornada completa. (Excepte para treballadors de la llar contractats a temps parcial).

S’introdueixen un nou sistema d’hores complementàries voluntàries per als contractes indefinits a temps parcial sobre la base de l’acord voluntari del treballador.

– En aquest cas, només s’admet la seva realització en el cas que el contracte de treball a temps parcial (no inferior a deu hores setmanals) i sigui per temps indefinit

– No existeix preavís mínim, si bé el percentatge no podrà superar el 15 per 100, ampliable per Ccol fins a un 30 per 100 i la seva realització serà voluntària.

– A més, s’estableix una obligació de registrar dia a dia la jornada de treball, ordinària o complementària, per permetre un millor control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Ampliació de la reducció de jornada per cura de fills menors d’edat, dels vuit als dotze anys

– Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de 12 anys o persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre almenys un vuitè i màxim la meitat.

Equiparació de la cotització empresarial per desocupació

– S’equipara la cotització empresarial per desocupació dels contractes temporals a temps parcial a la dels contractes temporals a jornada completa. A partir d’ara s’estableix que el tipus de cotització empresarial per desocupació en els contractes temporals serà única: el 6,70 per 100.

Distribució irregular de jornada

– Es potencia la distribució irregular del temps de treball ja que a falta de pacte l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada. El preavís s’estableix en 5 dies i la compensació de l’excés o el defecte haurà de compensar-se en el termini de dotze mesos des que es produeixin.

Període de prova

– Es permet la realització del contracte indefinit de suport a emprenedors a temps parcial. Així, es reconeix a més la possibilitat de gaudir dels drets als incentius fiscals i de Seguretat Social en proporció al temps de treball contractat.

– Es limita la durada del període de prova en els contractes temporals no superiors a sis mesos a un màxim d’un mes. També s’actualitza el règim d’interrupció del període de prova, ampliant-ho a altres situacions com a maternitat i paternitat.

Foment de l’ocupació

S’autoritza a les empreses de treball temporal perquè, de la mateixa forma que ja celebren contractes per a la formació i l’aprenentatge, puguin fer contractes en pràctiques per a la posada a disposició a les empreses usuàries.

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2014 la possibilitat de celebrar contractes per a la formació i l’aprenentatge en matèries en les quals no existeix títol de formació professional o certificat de professionalitat, ni centres formatius disponibles per a la seva impartició.

Homogeneïtzació de bases de cotització d’autònoms

Finalment, el Reial decret Llei conté un grup de mesures relatives l’homogeneïtzació de les bases de cotització.

S’ajusten les bases mínimes de cotització exigible als autònoms amb més de 10 treballadors i autònoms societaris, equiparant la seva base mínima a la prevista per als treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització al Règim General equiparable a 1.051,50 euros pel que aquest canvi li pot afectar a un gran numero d’autònoms . S’exceptuen els autònoms que causin alta inicial en el mateix, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a explicar des de la data d’efectes d’aquesta alta.

També es modifica l’article 109 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per aclarir la base de cotització de les remuneracions tant en metàl·lic com en espècie i per excloure de la mateixa les assignacions de l’empresa destinades a formació i estudis dels treballadors quan tals estudis vinguin exigits per les activitats o les característiques dels llocs de treball.

Addicionalment, es modifica el text refós de la Llei de l’Impost de societats, per aclarir que les deduccions per creació d’ocupació previstes en l’article 43.4 d’aquesta norma, en el supòsit de contractes a temps parcial, s’aplicaran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Règim transitori

El règim d’hores complementàries pactat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret-llei continuï sent aplicable en els contractes vigents a aquesta data tret que les parts acordin modificar-ho en els termes establerts en la nova regulació, i que els períodes de prova que s’haguessin concertat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret-llei continuïn regint-se per la normativa legal o convencional conforme a la qual es van celebrar.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari