17/03/2016

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ODR)

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ODR)

Què és?

El passat 15 de febrer de 2016 va entrar en funcionament la plataforma europea ODR (Online Dispute Resolution), la finalitat de la qual és resoldre litigis sobre compravendes online entre compradors residents en la UE i venedors establerts en la UE sense haver d’arribar a acudir a un Jutjat.

L’enllaç d’aquesta plataforma és el següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

És un portal web d’ús gratuït i ho administra la Comissió Europea.

En general està destinat als consumidors online que tinguin queixes d’un producte o un servei comprat o contractat online, però en alguns països també s’ajuda a les empreses de la UE que tinguin queixes d’un consumidor (de moment tan sols Alemanya, Bèlgica, Luxemburg i Polònia).

És una manera voluntària i alternativa de resoldre els litigis sense haver d’acudir als tribunals mitjançant la intervenció d’un tercer que actua com a intermediari neutral (l’organisme de resolució de litigis). Falta per veure si en el futur pot arribar a ser preceptiu acudir a aquesta via per a algun tipus de negoci determinat. Així mateix, és important tenir en compte que el portal compta amb nombrosos organismes que poden ser de diferents tipus, amb taxes variables i diferents tipus de procediments:

Mediadors: Intenten un acostament de posicions entre les parts sense proposar una solució.

Conciliadors: Intenten un acostament de posicions entre les parts i proposen solucions que no són vinculants.

Arbitrals: Resoldran amb una solució vinculant per a les parts, i emetran un laude que gaudirà de suport com a títol executiu davant els jutjats i tribunals.

Altres organismes: Defensors del poble, oficines de reclamació del consumidor, etc.

Obligacions per a les empreses establertes en la UE que realitzin compravendes online:

L’article 14 del Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE, estableix les següents obligacions per a les empreses establertes en la UE que realitzin compravendes online:

  1. Informar als consumidors al seu portal web mitjançant un enllaç de fàcil accés a la plataforma de resolució de litigis en línia.

  1. Informar als consumidors de les seves adreces de correu electrònic.

  1. Si es realitzen ofertes de compravenda o de prestació de serveis en línia mitjançant correu electrònic, s’ha d’incloure també l’enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia.

  1. Es facilitarà també l’enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia en us termes i condicions generals aplicables al contracte de compravenda o prestació de serveis.

A fi de complir amb aquesta normativa, els fem la següent proposta d’enllaç al portal web de la ODR:

“Plataforma de resolució de litigis en línia (ODR)

De conformitat amb l’establert en l’article 14 del Reglament (UE) n.º 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) n.º 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE, li facilitem accés al següent enllaç de la Plataforma ODR (Online Dispute Resolution): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Procediment de reclamació a través del portal ODR:

Quan algú presenta una reclamació a través del portal, automàticament se li envia a la persona de la qual es té queixa, qui té deu (10.-) dies per respondre. Si la persona de la qual es té queixa accepta participar en el procediment, es proposa un o diversos organismes de resolució de litigis per tramitar la reclamació. En ocasions pot donar-se la situació que en atenció al cas en concret ens veiem obligats a utilitzar un organisme de resolució de litigis en concret, del què la web informarà. El portal envia una relació dels organismes proposats que poden ser acceptats o rebutjats. Una vegada acceptada la reclamació hi ha un termini de trenta (30.-) dies per acordar entre les parts l’organisme que la tramitarà, si no s’arriba a un acord sobre aquest tema es tanca la reclamació.

El portal encara no disposa d’organismes de resolució de litigis a Espanya i tampoc als següents països: Alemanya, Croàcia, Lituània, Luxemburg, Polònia i Romania.

Les reclamacions poden presentar-se per un mateix o bé mitjançant un representant: familiars, parents, assessors legals, advocats, etc.

Prèvia presentació d’una reclamació és aconsellable intentar contactar amb l’empresa o consumidor al que es vulgui reclamar, i en alguns casos alguns organismes solament accepten les reclamacions si prèviament s’ha intentat contactar amb la persona de la qual es tingui queixa.

Si bé com s’ha esmentat el procés a través del portal és gratuït, els organismes de resolució de litigis poden cobrar diferents imports.

Una vegada enviada la reclamació a l’organisme de resolució que les parts hagin acordat, aquest té tres (3.-) setmanes per confirmar que acorda tramitar-la. Durant aquest període pot demanar-los a ambdues parts la documentació que consideri oportuna.

El termini per resoldre aquests conflictes és de noranta (90.-) dies naturals.

Per norma general es pot desistir del procediment, però hi ha alguns organismes que no ho permeten. Cada organisme de resolució de litigis informa prèviament sempre de les seves normes i procediments abans que hi hagi l’acceptació de les reclamacions.

Les dades de caràcter personal facilitades en els formularis de reclamació s’esborren automàticament del portal després de sis (6.-) mesos després de tancar-se el cas.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari