12/12/2016

NOU SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

NOU SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

El Consell de Ministres ha aprovat el Real Decret 596/2016 que contempla una sèrie de mesures destinades a la prevenció i correcció del frau fiscal, fonamentalment en l’àmbit de l’IVA mitjançant la posada en marxa del nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) que permetrà a l’Agència Tributària obtenir informació casi a temps real de les transaccions millorant el control tributari.

El nou sistema de gestió de l’IVA consisteix, bàsicament, en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres del Registre del IVA (llibre registre de factures emeses, rebudes, bens d’inversió i operacions intracomunitàries). En el supòsit de factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar, sempre que compleixin determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent assentament resum.

El col·lectiu que serà inclòs obligatòriament en el SII està integrat per tots aquells subjectes passius que l’obligació d’autoliquidar l’IVA sigui mensual. En concret, seran inclosos obligatòriament en el SII els contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual del IVA (REDEME), les grans empreses (aquelles que comptin amb una facturació anual de més de sis milions d’euros) i els grups d’IVA. L’entrada en vigor d’aquesta obligació serà l’1 de Juliol de 2017.

El termini per la remissió electrònica dels registres serà:

A) Factures emeses

Es remetran en el termini de quatre dies naturals des de l’expedició de la factura, llevat que es tracti de factures emeses pel destinatari o per un tercer, en aquest cas  el termini serà de vuit dies naturals. En ambdós supòsits el subministrament haurà de realitzar-se abans del dia 16 del mes següent en el que s’hagués produït la meritació  de l’Impost corresponent a l’operació que ha de registrar-se.

B) Factures rebudes

Es remetran en un termini de quatre dies naturals des de la data que es produeixi el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en que s’hagin inclòs les operacions corresponents.

En el cas de les operacions d’importació, els quatre dies naturals s’hauran de computar des de que es produeixi el registre comptable del documents en el qual consti la quota liquidada per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període el qual es refereixi la declaració en la que s’hagin inclòs.

C) Operacions intracomunitàries

Es remetran en un termini de quatre dies naturals, des de el moment d’inici de l’expedició o transport, o en el seu cas, des del moment de recepció dels béns als quals es refereixen.

D) Informació sobre béns d’inversió

Es remetran dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any (fins al 30 de Gener).

En el còmput del termini de quatre o vuit dies naturals, s’exclouran els dissabtes, els diumenges i els festius declarats nacionals.

Tot i això, durant el primer semestre de vigència del SII, és a dir pel 2017, els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies en lloc de quatre (també exclosos dissabtes, diumenges i festius nacional).

Els contribuents inclosos en el SII, s’allarga el termini d’autoliquidació (Mod. 303), passant  amb caràcter general  del 20 al 30 de cada mes següent, excepte febrer, on el termini conclourà l’últim dia del mes.

A més a més, pels obligats inclosos en el SII hi haurà una reducció de les serves obligacions formals, eliminant l’obligació de presentació dels models 347 (operacions amb tercers), 340 (informació sobre Llibres Registre) i 390 (resum anual del IVA).

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari