26/02/2016

NOU IMPOST SOBRE HABITATGES DESOCUPATS

NOU IMPOST SOBRE HABITATGES DESOCUPATS

El passat 18 de febrer es va publicar en el DOGC el Decret 183/2016 pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre els habitatges buits.

El tribut afecta a les societats persones jurídiques, per tant quedant fora d’àmbit les persones físiques, propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

Es considera causa justificada de desocupació:

a) Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.

b) Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.gde la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de justificar amb un informe. Només es pot al·legar aquesta causa en un únic període impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant el primer.

c) Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació de la Llei, estigui hipotecat amb clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el subjecte passiu i el creditor hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.

d) Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.

e) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.

La base imposable será la superficie útil dels d’habitatges buits a 31 de desembre de cada any. La quota a pagar s’obtindrà d’aplicar a la base imposable la següent escala:

 

Base imposable fins a (m2) Quota íntegra (euros) Resta base imposable fins a (m2) Tipus aplicable (euros/m2)
0 0 5.000 10,0
5.000 50.000 20.000 15,0
20.000 275.000 40.000 20,0
40.000 675.000 en endavant 30,0

 

Existeixen bonificacions per aquells subjectes passius que destinen part dels seus habitatges al lloguer assequible validats per l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

El termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació és entre els dies 1  i 20 del mes de març. Per tant, el pròxim mes de març 2016 serà el primer cop que s’haurà de presentar l’esmentada autoliquidació.

Quedem a la seva disposició per qualsevol aclariment així com per la gestió de l’autoliquidació.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari