01/02/2019

NO CONVALIDACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER.

NO CONVALIDACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER.

El passat 19 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret – Llei 21/2018, del 14 de desembre de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Aquest decret tenia un termini de 30 dies per convalidar-se al Congrés dels Diputats i, finalment, no ha sigut així. Per això, a l’actualitat la Llei d’Arrendaments Urbans de l’any 2013 torna a ser la llei vigent.

Aquells contractes que van ser firmats durant la vigència del Reial Decret-Llei 21/2018, és a dir, entre el 19 de desembre del 2018 i el 22 de gener del 2019, mantindran les condicions pactades vigents fins la finalització del contracte.

Centrant-nos en les reformes introduïdes a la Llei 29/1994 del 24 de novembre d’Arrendaments Urbans pel Reial Decret-Llei 21/2018 i com ja s’ha dit només s’aplicarà als contractes celebrats durant la vigència d’aquest, destaquen:

I.-ÀMBIT D’APLICACIÓ: s’introdueix que en casos d’arrendaments d’habitatges amb superfícies superiors a 300m2 en els que la renda inicial en còmput anual excedeixi 5,5 vegades l’SMI en còmput anual i l’arrendament correspongui a la totalitat de l’habitatge, el títol segon de la
Llei d’Arrendaments Urbans, només serà aplicable en defecte de la voluntat de les parts.

II.- DURADA MÍNIMA DE L’ARRENDAMENT: s’amplia el termini mínim de duració de l’arrendament a 5 anys o, 7 anys en casos de que l’arrendador sigui persona jurídica.

III.- PRÒRROGA TÀCITA: fins ara, arribada la data de venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues sense que arrendador o arrendatari es notifiquessin sobre la voluntat de no renovar el contracte, aquest es prorrogava per un any més mentre que, en l’actualitat aquesta pròrroga s’amplia a tres anys.

IV.- RENDA: s’introdueix que per casos de renda reduïda l’increment d’aquesta com a conseqüència de l’actualització anual de la renda no pot excedir de l’IPC.

V.- OBRES DE MILLORA: s’introdueix la possibilitat que des de l’inici del contracte d’arrendament, previ acord d’arrendador i arrendatari es puguin realitzar obres de millora en l’habitatge arrendat i incrementar-se la renda del contracte. En tot cas, es refereix a obres que excedeixin el deure de conservació.

VI.- DESPESES: s’introdueix que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador quan sigui persona jurídica, excepte que siguin serveis contractats per iniciativa de l’arrendatari.

Cal destacar que, les reformes introduïdes per l’anomenat Reial Decret-Llei a la Llei 29/2014 del 24 de novembre d’Arrendaments Urbans, van dirigides només als arrendaments d’habitatges i que, el títol III de la Llei d’Arrendaments Urbans que fa referència exclusivament a arrendaments per ús diferent a l’habitatge no es va modificar.

Esperant que sigui del seu interès, quedem a la seva disposició per qualsevol ampliació o comentari.

Rebin una cordial salutació.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari