19/11/2013

Modificacions reglament de l’ IVA

Modificacions reglament de l’ IVA

El passat 26 d’octubre va ser publicat en el BOE el Reial decret 828/2013 destacant, entre altres novetats, el desenvolupament reglamentari del nou règim especial del criteri de caixa (RECC).

Recordem que el RECC no només afecta a aquells que optin per la seva aplicació, sinó que també afecta a aquells que, sense estar dins del RECC, rebin factures de proveïdors acollits a aquest règim especial d’IVA.

Per això, és important per a tots els subjectes passius de l’IVA conèixer les obligacions formals que es deriven del RECC.

DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI DEL NOU RECC -entrada en vigor 01/01/2014-

1. L’opció per aplicar el RECC s’exercitarà en el mes de desembre anterior a l’any que hagi de fer efecte. La podran exercitar aquells subjectes passius de l’IVA dels quals el seu volum d’operacions no superi els 2.000.000€ i a més no hagin cobrat en efectiu d’un mateix client més de 100.000 euros en l’exercici anterior.

2. Aquells subjectes passius de l’IVA que optin per aplicar el RECC faran esment exprés en cadascuna de les factures que emetin amb el text “règim especial de criteri de caixa”.

3. Aquells subjectes passius d’IVA NO ACOLLITS Al RECC que rebin factures per operacions l’emissor de les quals si està acollit al RECC, no podran deduir l’IVA suportat d’aquesta operació fins al moment del pagament o, en cas de no realitzar-se abans el pagament, el 31 de desembre de l’any següent a la data de l’operació o factura.

4. S’amplia la informació a subministrar en els llibres de registre de l’ IVA per a:

a) Empreses i professionals acollits al RECC que informaran en el llibre de registre de:

-factures expedides: data i import de cobrament, compte bancari o mitjà de pagament utilitzat

-factures rebudes: data i import de pagament i mitjà de pagament utilitzat

b) Empreses i professionals no acollits al RECC: quan siguin destinataris d’operacions en les quals l’emissor de la factura està acollit al RECC, informaran en el llibre de registre de factures rebudes, de la data i import, de pagament i del mitjà de pagament utilitzat.

L’anotació en els llibres de registre d’IVA s’efectuarà en els terminis establerts amb caràcter general, sense perjudici de les dades que hagin d’anotar-se en el moment que s’efectuïn els cobraments o pagaments.

5. Les operacions a les quals li sigui aplicable el RECC es declararan separadament en el model 347 i es consignaran en el model tant l’any natural en què s’hagi efectuat l’operació com l’any en què es facin efectius els imports (en aquest cas còmput anual, no trimestral)

ALTRES NOVETATS

1. Es modifica el termini de presentació de les autoliquidacions de l’IVA del mes de juliol, passant a ser el 20 d’agost, en lloc del 20 de setembre.

2. Es simplifica el procediment per exercir l’opció o revocació de regla de prorrata especial, podent ser efectuat a l’última declaració-liquidació de l’any. L’exercici d’aquesta opció vincula al subjecte passiu durant tres anys

3. En relació al model 347:

-Passen a incloure’s com obligats a presentar el model 347 les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com determinades entitats de caràcter social (la informació la subministraran en còmput anual, no trimestral)

-Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA (mòduls) passen a estar obligats a subministrar també informació de les operacions per les quals rebin factures i estiguin anotades en el Llibre de Registre de factures Rebudes.

4. En els casos de modificació de la base imposable en els supòsits de concurs i impagat, la comunicació a l’AEAT es realitzarà per mitjans electrònics mitjançant el formulari disponible a la Seu Electrònica (entrada en vigor 01/01/2014).

5. En els casos de modificació de la base imponible per situació de concurs serà obligatori remetre a l’administrador concursal les factures rectificatives emeses.

6. En el supòsit d’inversió del subjecte passiu per execucions d’obres, el destinatari de les operacions haurà de comunicar, amb caràcter previ o simultani a la realització operació, als contractistes i subcontractistes de la seva condició d’empresaris o professionals i que l’operació es realitza en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys, construcció o rehabilitació d’edificacions.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari