27/03/2019

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 7/2019

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 7/2019

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 7/2019, DE L’1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER.

El dia 5 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

Es destaca que Espanya es troba davant importants reptes en matèria d’habitatge lligats de manera especial a la dificultat  de l’accés al mateix en règim de lloguer.

El present Reial Decret-llei està estructurat en quatre títols, realitzant diverses modificacions a les següents lleis:

1.El títol I reforma la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans:

a) S’estenen els terminis de la pròrroga obligatòria i tàcita dels contractes d’arrendaments. S’estableix el període de pròrroga obligatòria en 5 anys, o en 7 si l’arrendador és persona jurídica.

b) Un cop arribada la data de venciment i transcorregut el període de pròrroga obligatori (5 o 7 anys), si no existeix comunicació d’alguna de les parts manifestant la voluntat de no renovar-lo – 4 mesos d’antelació per part de l’arrendador i 2 per part de l’inquilí – s’entendrà prorrogat anualment durant tres anys més.

c) En el moment de la subscripció dels contractes, es fixa que la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança exigibles a l’arrendatari serà de dues mensualitats de la renda.

d) Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador quan aquest sigui persona jurídica.

e) La disposició transitòria primera estableix que els contractes d’arrendament subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor del Real Decret-llei continuaran regint-se per el que s’ha establert en el règim jurídic que els hi era d’aplicació.

2.El títol II modifica la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal:

Busca impulsar la realització d’obres de millora de l’accessibilitat a través:

– D’incrementar fins al 10% de l’últim pressupost ordinari la quantia dels fons de reserva de les comunitats de propietaris i estableix la possibilitat que tals recursos es destinin a la realització d’obres per facilitar l’accessibilitat als habitatges.

– D’estendre l’obligació de realitzar les obres d’accessibilitat en aquells supòsits en els quals les ajudes públiques a les quals la comunitat pot tenir accés arribin al 75% de l’import d’aquestes.

– De requerir la majoria qualificada necessària – tres cinquenes parts del total de propietaris – perquè les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l’exercici de l’activitat dels habitatges d’ús turístic, o establir quotes especials o increments en la participació de les despeses comuns de l’habitatge.

3.El títol III modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, respecte al procediment de desnonament:

a) Es clarifica el procediment, introduint major seguretat jurídica i mesures específiques per atendre aquelles situacions que requereixin una major protecció social.

b) S’haurà de fixar per l’òrgan judicial el dia i hora exactes del llançament.

c) S’introdueix el tràmit de comunicació als serveis socials establint que la determinació de la situació de vulnerabilitat produirà la suspensió del procediment fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials estimin oportunes (per un termini màxim d’un mes, o tres quan el demandant sigui persona jurídica).

4.El títol IV modifica el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria econòmica i fiscal:

a) S’exceptua de l’obligació de repercutir l’IBI a l’arrendatari quan l’arrendador sigui un ens públic en els supòsits de lloguer d’immoble d’ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica.

b) Es modifica la regulació del recàrrec previst pels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent.

c) Es crea una bonificació potestativa de fins al 95% pels immobles destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.

d) S’introdueix una exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per als arrendaments d’habitatges d’ús estable i permanent, per facilitar als ciutadans les condicions d’accés a l’habitatge habitual.

e) S’amplia l’àmbit de les inversions financerament sostenibles per acollir la possibilitat de realitzar actuacions en matèria d’habitatge per part de les Entitats Locals. Es tracta d’una modificació que contribuirà a eliminar barreres i pal·liar el greu dèficit d’habitatge social existent al país.

El present Reial Decret-llei va entrar en vigor l’endemà a la seva publicació al BOE, el 6 de març de 2019.

Esperant que sigui del seu interès, quedem a la seva disposició per qualsevol ampliació o comentari.

Rebin una cordial salutació.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari