31/12/2018

MODEL ETE

MODEL ETE

Declaració de transaccions econòmiques, així com de saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

Declaració que té obligació de presentar qualsevol persona física o jurídica per declarar davant el Banc d’Espanya les transaccions econòmiques exteriors, és a dir, l’import de cobraments i pagaments realitzats amb l’exterior, i els saldos i variacions d’actius i passius financers davant l’exterior.

Període de presentació:

 • Anual (presentació 20 de Gener) si els imports de la suma de les transaccions de l’any anterior o l’import de la suma dels saldos d’actius i passius a 31/12 de l’any anterior resulten superiors a 1 milió d’euros i inferior a 100 milions d’euros.
 • Trimestral (termini presentació dia 20 abril, juliol, octubre i gener) si els imports de la suma de les transaccions de l’any anterior o l’import de la suma dels saldos d’actius i passius a 31/12 de l’any anterior resulten superiors a 100 milions d’euros i inferior a 300 milions d’euros.
 • Mensual (termini presentació dia 20 del mes següent) si els imports de la suma de les transaccions de l’any anterior o l’import de la suma dels saldos d’actius i passius a 31/12 de l’any anterior resulten superiors a 300 milions d’euros.

Per imports inferiors a 1 milió d’euros no hi ha obligació de presentar la declaració ETE tret que el Banc d’Espanya ho requereixi expressament, pel que s’ha de disposar a 20 de gener de cada any de la informació relativa a l’any anterior.

El termini de presentació de la declaració anual d’operacions de l’exercici 2018 finalitza el pròxim 21 de Gener de 2019.

Tipus de formularis:

 • Declaració anual resumida: quan ni l’import dels saldos ni el de les transaccions superin a l’any els 50 milions d’euros.
 • Declaració normal (mensual, trimestral i anual) en la resta dels casos. 

OPERACIONS FINANCERES ACTIVES AMB L’EXTERIOR

 • Saldo inicial.
 • Transaccions netes.
 • Altres variacions.
 • Saldo final.
 • Interessos.

OPERACIONS FINANCERES PASIVES AMB L’EXTERIOR

 • Saldo inicial.
 • Transaccions netes.
 • Altres variacions.
 • Saldo final.
 • Interessos.

COBRAMENTS I PAGAMENTS A NO RESIDENTS PER OPERACIONS NO FINANCIERES (OPERACIONS DE MERCADERIES I SERVEIS)

 • Cobraments de no residents.
 • Pagaments de no residents.

Exemples de transaccions econòmiques:

 • Cobrament de factures d’un client no resident, independentment que es liquidi a un compte espanyol o a l’estranger .
 • Pagament de factures a un proveïdor no resident independentment que es liquidi a un compte espanyol o a l’estranger.
 • Pagament o cobrament per la compra o venta de valors, negociables o no, d’entitats no residents independentment d’on estiguin dipositats (a entitats residents o no).
 • Pagaments o cobraments per préstecs i crèdits financers rebuts o concedits per no residents.
 • Pagaments o cobraments per la compravenda o lloguer d’immobles.

Exemples de saldos d’actius i passius financers:

 • Saldo de clients i proveïdors no residents.
 • Saldo d’accions, cotitzades o no, en societats no residents independentment d’on es trobin dipositats.
 • Saldo de fons d’inversió dipositats a entitats no residents.
 • Saldo del préstec o crèdit rebut o concedit amb no residents.
 • Saldo de dipòsits, comptes corrents i d’estalvis, a entitats de crèdit no residents.

 

Esperant que sigui del seu interès, quedem a la seva disposició per qualsevol ampliació o comentari.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari