09/11/2015

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016

El 29 d’Octubre 2015 s’ha publicat al BOE la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, en el que s’incorporen les següents mesures:

1.- Impost sobre societats

-Reducció de rentes dels actius intangibles “Patent Box”

Amb efectes 1 de juliol del 2016 s’introdueix una modificació a la forma de càlcul de l’incentiu fiscal que fins ara consistia en integrar el 40% de les rentes procedents de la cessió del dret d’ús o explotació de patents, dibuixos, models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques. La LPE estableix aplicar una reducció a la base imposable que es calcularà al aplicar-les a aquestes rentes el 60% del resultat del següent coeficient:

Numerador: despeses relacionades directament amb la creació de l’actiu, incloent els subcontractats. Aquestes despeses s’incrementaran en un 30% amb el límit del denominador.

Denominador: despeses relacionades directament amb la creació de l’actiu, incloent els subcontractats i, en el cas de l’adquisició de l’actiu. No s’inclouran en el coeficient les despeses financeres, amortitzacions d’immobles o altres despeses no relacionades directament amb la creació de l’actiu.

Existeix un règim transitori segons el qual es distingeix entre:

a) Cessions del dret d’ús o explotació realitzats amb anterioritat al 28 de setembre de 2013: podran optar per aplicar, a tots els períodes impositius que restin, fins la finalització dels contractes corresponents, el règim establert a l’article 23 de RDL 4/2004. L’opció s’exercitarà a través de la declaració del període impositiu 2016.

b) Cessions del dret d’ús o explotació realitzats des del 28 de setembre de 2013 fins el 30 de juny de 2016: podran optar per aplicar en tots els períodes impositius que resten fins la finalització dels contractes corresponents el règim previst a la Llei 27/2014 a la redacció vigent a 1 de gener de 2015. Igualment, la opció s’exercitarà a través de la declaració del període impositiu 2016.

c) Transmissió d’actius intangibles que es realitzin a partir del 1 de juliol de 2016 fins el 30 de juny de 2021: podran optar pel règim establert a l’article 23, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015. L’exercici de l’opció es realitzarà a la declaració del període de transmissió.

– Entitats parcialment exemptes

Per aquells períodes impositius iniciats a partir de 1 de gener de 2015, no estaran obligats a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats, sense que sigui d’aplicació el límit de 50.000 euros de ingressos totals tal i com s’establia a la Llei 27/2014, quan es compleixin els requisits següents:

a) Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros.

b) Que els ingressos corresponents a rentes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.

c) Que totes les rentes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

2.- IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES.

Amb efectes a partir de gener de 2016, pels contribuents que determinin el rendiment de les seves activitats econòmiques pel règim d’estimació directa, l’import deduïble per primes d’assegurances del contribuent, cònjuge o fills menors de 25 anys, que a l’actualitat es de 500€ s’elevarà a 1.500€ en el cas de ser discapacitats. Aquest límit és individual per cada una de les persones citades.

A la mateixa línia, no es considera renta en espècie les primes satisfetes per l’empresa, fins un import màxim de 1.500€, a entitats asseguradores que cobreixin la malaltia del propi contribuent, la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys en cas de ser discapacitats.

-Mòduls: s’eleva els límits del volum de rendiments íntegres de l’any anterior per l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per 2016 i 2017 que no podrà superar els 250.000€ (abans 150.000€). El límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les que estant obligats a expedir factura els empresaris en mòduls també es incrementat de tal manera que no podrà superar els 125.000€ (abans 75.000€). Així mateix, el límit en el volum de compres i serveis a l’exercici anterior, que no puguin superar els empresaris en mòduls previst per continuar en el règim serà de 250.000€.

3.- IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Amb efectes d’1 de gener de 2016 es prorroga la exigència del seu gravamen

4.- IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

-Exempcions de les prestacions de serveis directament relacionats amb les exportacions de béns: amb efectes 1 de gener de 2015 també és d’aplicació aquesta exempció quan els serveis es presten als transitaris i consignataris que actuïn per compte de qui realitzi les exportacions dels destinataris dels béns o dels seus representants duaners.

-Exempcions a les importacions de béns vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner: Amb efectes 1 de gener de 2016 quedaran exempts les importacions de béns que es destinin a botigues lliures d’impostos que; sota control duaner, existeixen als ports i aeroports.

-Límits del Règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca per 2016 i 2017. El volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis a l’exercici anterior excloses les adquisicions d’immobilitzat de 150.000 euros s’incrementarà a 250.000 euros.

-Societats civils en recàrrec d’equivalència: quan aquestes entitats que venien tributant en IVA pel règim especial del recàrrec d’equivalència passen a tributar com contribuents de l’Impost sobre Societats d’acord amb l’establert a l’article 7.1 a) Llei 27/2014, es preveu que apliquin les regles de cessament en el règim de recàrrec d’equivalència.

5.- IMPOSTOS ESPECIALS

A l’àmbit dels Impostos Especials i amb vigència 1 de gener s’incorpora un ajust a l’exempció per a determinades instal·lacions a l’Impost Especial sobre l’Electricitat, que consisteix en que quedarà exempta l’energia elèctrica consumida a les instal·lacions de producció d’electricitat per la realització de l’activitat, així com l’energia elèctrica subministrada a les instal·lacions de producció transport i distribució d’energia per realitzar aquestes activitats.

Amb relació a l’Impost sobre els Gasos Fluorats de Efecte Hivernacle, els tipus impositius pels exercicis 2014, 2015 i 2016 seran els resultants de multiplicar els tipus de gravamen fixats a la llei 16/2013, pels coeficients 0.33 per l’exercici 2014 i per 0.66 pels exercicis 2015 i 2016.

6.- ALTRES DISPOSICIONS AMB INCIDENCIA TRIBUTÀRIA

-Interès legal del diner: 3.00%, interès de demora: 3.75%

-Es manté determina IPREM per 2016: IPREM diari 17.75 euros, IPREM mensual 532.51 euros i IPREM anual 6.390.13 euros.

En el supòsits en que la referència al salari mínim interprofessional s’hagi substituït per la referencia al IPREM la quantia anual del IPREM serà de 7.455.14 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament s’excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas seria de 6.390.13 euros.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari