L’ADVOCACIA ESPANYOLA CREA EL PRIMER REGISTRE D’IMPAGATS JUDICIALS

Es crea a Espanya el primer Registre d’Impagats Judicials (RIJ), aquest fet suposa una novetat i una revolució jurídica de caràcter mundial, que posiciona al país a l’avantguarda de la innovació. A més, dota el nostre sistema judicial i financer de major transparència i seguretat en el trànsit jurídic i mercantil amb la més avançada tecnologia.

El fitxer neix amb la finalitat de recollir informació sobre deutes líquids, vençuts i exigibles no inferiors a 50 euros i reconeguts mitjançant una resolució judicial ferma. Aquesta informació l’aporten els creditors a través de la seva representació processal (advocats, procuradors, graduats socials) per tal de dotar el seu dret de cobrament d’un deute de majors garanties, reforçant i garantint el seu dret a la tutela judicial efectiva i el fet que es compleixi l’execució de la sentència que reconeix els seus drets de crèdit.

El RIJ busca acabar amb els llargs i infructuosos procediments resolutoris, al mateix temps que tracta d’assegurar la satisfacció del deute mitjançant la pressió social i econòmica que suposa pel deutor la inclusió en un fitxer de morositat.

També, tracta de donar claredat al sistema financer espanyol prestant un servei de suport a la gestió de cobrament realitzada pels advocats, donant un valor afegit a les seves reclamacions i automatitzant els seus procediments de reclamació.

COM FUNCIONA EL RIJ?

L’advocat del creditor (que haurà d’estar col·legiat en qualsevol Col·legi d’Advocats d’Espanya i comptar amb firma electrònica) accedirà a la Plataforma a través de la pàgina web de RedAbogacia. Aquesta inclusió del deute resulta molt fàcil i còmode per l’advocat ja que es realitza a través de la Plataforma en menys de 10 minuts.

L’advocat inclourà a la Plataforma una reclamació contra el deutor en nom del seu client juntament amb tota la informació relativa al deute. Quan actuï en nom del client haurà d’emplenar el formulari de “representació o autorització” que ofereix la Plataforma. La informació mencionada contindrà la resolució o resolucions judicials en les quals es condemni al deutor al pagament del deute, juntament amb la informació relativa tant del creditor com del deutor.

L’equip jurídic del RIJ, serà l’encarregat de verificar, a través de la informació i els documents presentats, que el deute reuneix els requisits establerts en la llei. Després d’aquesta verificació, la Plataforma enviarà un requeriment de pagament al deutor amb el nom de l’advocat.

Si el deute no es satisfés en el termini de 5 dies des del requeriment, s’inicia per part del RIJ el procediment de notificació al deutor de la publicació i inclusió en el RIJ de l’impagament. Si el deutor, després de rebre la notificació, no paga o la seva oposició és desestimada, en el termini de 30 dies s’inclou el deute en el fitxer de morositat RIJ i se li envia al deutor una segona notificació per la qual se li comunica la inclusió i una advertència sobre els perjudicis que pot patir com a conseqüència de la mateixa. Un cop publicada definitivament la informació al fitxer, la mateixa podrà ser consultada per qualsevol que al·legui un interès legítim.

ELS SERVEIS I ELS PREUS DEL RIJ

El primer dels serveis que ofereix el RIJ és la inclusió dels deutes al fitxer. El RIJ envia al deutor tant el requeriment certificat previ de pagament com la posterior notificació certificada d’inclusió del deute en el fitxer.

Trobem dues modalitats: (i) el requeriment de pagament s’envia per mitjà de carta certificada, a través del servei de correus per un preu de 29,90 € més IVA, o (ii) el requeriment de pagament s’envia per mitjà de burofax, amb justificant de recepció i certificació de contingut, per un preu de 39,90€ més IVA.

El segon servei que s’ofereix és l’accés gratuït a la informació publicada. Serà obert i gratuït l’accés a la consulta relativa a la solvència tant de persones físiques com persones jurídiques registrades en el fitxer RIJ per aquells que acreditin un interès legítim.

 El servei d’inclusió de deutes és molt eficaç i transparent per l’advocat, que és informat en temps real de tot el procediment, l’estat i la publicació del deute i el procediment monitorat de l’estat de la seva reclamació i les notificacions realitzades al deutor.

Esperant que sigui del seu interès, quedem a la seva disposició per qualsevol ampliació o comentari.

Rebin una cordial salutació.