28/11/2013

La jubilació compatible amb el treball

La jubilació compatible amb el treball

Després dels últims canvis legals vegi com ha quedat la compatibilitat entre el treball i el cobrament de la pensió de Jubilació.

APLICABLE A TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ (R. GENERAL)

Podrà compatibilitzar-se el cobrament de la pensió de jubilació amb la realització de les següents feines:

· Les persones que “accedeixin” a la jubilació podran compatibilitzar el cobrament de la pensió amb una feina a temps parcial en els termes establerts. Durant aquesta situació, denominada jubilació parcial, es reduirà el cobrament de la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista en relació a la d’un treballador a temps complert comparable. Si s’inicia abans de l’edat legal, serà exigible el contracte de relleu. A l’accedir a aquest sistema al treballador li paguen la pensió que cobraria amb l’edat legal, és a dir, sense coeficients reductors per anticipar-la però en proporció a la jornada no treballada. Si s’inicia amb l’edat legal complerta no serà exigible contracte de relleu. La reducció en els dos casos serà mínima del 25% i màxima del 50%.

· Els pensionistes de jubilació podran compatibilitzar el cobrament de la pensió “causada”, amb un treball a temps parcial en els terminis establerts. Durant aquesta situació, denominada jubilació flexible, es reduirà la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball del pensionista, en relació a la d’un treballador a temps complert comparable. Les cotitzacions assortiran efectes per millorar i recalcular la pensió. Els Límits de reducció de jornada: mínim del 25% i màxim del 50% (a partir de 17-03-2013). El treballador percep la pensió que li toca en base a l’edat i la cotització efectuada, tot i que les noves cotitzacions realitzades assortiran efectes per millorar i recalcular la pensió.

APLICABLE A TREBALLADORS COMPTE PROPI (RETA)

· El cobrament de la pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte propi, que els seus ingressos anuals totals no superin el SMI, en còmput anual. Els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social i no generaran drets sobre les prestacions de la Seguretat Social. (Aplicable a Autònoms)

· L’exercici de l’activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats en alta en una mutualitat alternativa o exempts de causar alta en el RETA.

· El manteniment de la titularitat del negoci i l’exercici de les funcions inherents a aquesta titularitat.

APLICABLE A TOTS DOS RÈGIMS TREBALLADORS COMPTE ALIÈ Y COMPTE PROPI.

· NOVETAT: Nou sistema de compatibilitat entre treball y cobrament de pensió de jubilació.Després dels últims canvis legals, a partir d’ara el gaudir de la pensió és compatible amb la realització de qualsevol treball, ja sigui per compte aliè o per compte propi. Ara bé, s’hauran de complir alguns requisits:

o L’accés a la pensió ha d’haver-se produït un cop el pensionista hagi arribat a l’edat legal de jubilació. Per tant, aquelles persones que s’hagin acollit a prejubilacions o a jubilacions anticipades no podran acollir-se a aquesta situació.

o A més, el treballador haurà d’haver cotitzat el nombre mínim d’anys necessaris per poder accedir a una pensió amb el 100% de la base reguladora.

o El treball realitzat pel pensionista podrà desenvolupar-se a temps complert o a temps parcial. No obstant això, l’import de la pensió que cobrarà no es reduirà en proporció al temps que treballi: en concret, l’empleat cobrarà en tots els casos el 50% de la pensió que tingués reconeguda. És a dir, que un jubilat que passi a treballar a jornada complerta podrà compatibilitzar el 100% del sou que cobri amb el 50% de la seva pensió dejubilació.

Cotització: Mentre duri aquesta situació, l’empresa i el treballador tant sols cotitzaran per IT i per contingències professionals, No obstant, hauran de fer-se càrrec d’una cotització addicional (denominada de solidaritat) del 8%, que en el règim general es distribuirà a raó del 6% a càrrec del empresari, i del 2% a càrrec del treballador. Aquesta cotització no es computarà a efectes de prestacions, donat que una vegada que s’extingeixi la compatibilitat, la pensió no es recalcularà, seguirà sent la inicial.

Manteniment del nivell d’ocupació. Així mateix, l’empresa no haurà d’haver efectuat acomiadaments improcedents en el mateix grup professional del treballador durant els sis mesos anteriors a l’inici de la compatibilitat. Apunt. L’Empresa haurà de mantenir el nivell d’ocupació existent abans d’aquesta durant tota la seva vigència. A aquests efectes es prendrà com a plantilla mitjana prèvia l’existent en els 90 dies anteriors a l’inici de la compatibilitat.

En el cas d’estar interessats en algun dels sistemes exposats, no dubtin en contactar amb nosaltres i profunditzar en la matèria.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari