01/10/2019

IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS

IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS

L’IANP, que havia entrat en vigor al 2017 i va quedar suspés de forma cautelar per la interposició del recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern de l’Estat, ha sigut declarat  constitucional mitjançant  sentència de 28 de febrer de  2019.

El nou impost, que s’aplica al territori de Catalunya,  grava els actius no productius de què són titulars les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.

Aquest impost té, entre d’altres, l’objectiu de desincentivar les possibles estratègies d’elusió fiscal consistents a traslladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar les veritables titularitats.

L’impost es merita l’1 de gener de cada any i la presentació i ingrés de l’autoliquidació s’ha d’efectuar per via telemàtica a la seu electrònica de l’ATC mitjançant el model 540.

Per als anys 2017 a 2019, s’ha de presentar autoliquidació de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2019. A partir del 2020, l’autoliquidació s’ha de presentar entre l’1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació. És a dir, l’IANP de 2020 meritarà l’1 de gener de 2020, i s’haurà de presentar l’autoliquidació de l’1 al 30 de juny de 2020.

El fet imposable és la tinença dels següents actius no productius situats a Catalunya:

– béns immobles

– vehicles de motor amb potència ≥ 220 cavalls

– embarcacions de lleure

– aeronaus

– objectes d’art i antiguitats amb valor superior al que fixi la Llei del patrimoni històric

– joies.

El concepte de tinença no és equivalent al de propietat, sinó que és extensible a altres drets reals com el de superfície, el d’usdefruit o el d’ús.

Es consideren situats a Catalunya:

  • Els béns immobles radicats en aquest territori.
  • Els béns mobles (embarcacions, aeronaus, vehicles, etc.) la tinença dels quals correspongui als contribuents amb domicili fiscal a Catalunya.

Es consideren no productius els actius següents:

a.- ACTIUS CEDITS GRATUÏTAMENT: Són improductius els actius que se cedeixen gratuïtament als propietaris, socis o partícips del subjecte passiu o persones vinculades, directament o per mitjà d’entitats participades, i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús propi o l’aprofitament privat, tret que la seva cessió constitueixi un rendiment en espècie que tributi en l’IRPF com a tal. En cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.

b.- CESSIÓ ONEROSA: Són improductius els actius dels quals se´n cedeix l’ús mitjançant preu als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades o a entitats participades per qualsevol d’ells, per a ésser destinat totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis o partícips, per a obtenir la cessió del bé:

  • satisfacin el preu de mercat,
  • treballin (no inclou professionals que facturen) de manera efectiva a la societat, i
  • percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió

Són productius els actius que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis o partícips, si són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c.- ACTIUS NO AFECTES A L’ACTIVITAT ECONÒMICA: Són improductius els actius que no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.

S’exclouen els actius amb preu d’adquisició que no superi l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l´entitat (provinents d’activitats econòmiques), amb el límit de l´import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any com en els últims 10 anys anteriors. S’assimilen els dividends procedents de valors que atorguin almenys el 5% dels drets de vot i es posseeixin per dirigir i gestionar la participació, quan a aquests efectes es disposi de l’organització de mitjans personals i materials, i l’entitat participada no tingui per activitat principal gestionar un patrimoni mobiliari o immobiliari (els seus ingressos han de procedir en el 90% d’activitat econòmica).

Es considera que no són actius no productius, i per tant queden exclosos de tributació, els següents:

a.- Els que es destinen a la utilització o gaudir pels treballadors no propietaris, no socis o no partícips i que constitueixen rendiment en espècie d’aquests.

b.- Els que es destinen als serveis econòmics o socioculturals del personal al servei de l’activitat.

Són subjectes passius de l’impost, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, amb  objecte mercantil i residència fiscal a Catalunya.

La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a cadascun dels actius no productius dels que és titular el subjecte passiu en data 1 de gener de l’any corresponent.

Les regles de valoració següents:

  1. Drets reals de superfície, d’usdefruit, d’ús i de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral actualitzat per la Llei de pressupostos corresponent.
  1. Vehicles, embarcacions i aeronaus, pel valor de mercat. Si escau, s’aplicaran les taules de valoració de vehicles usats als efectes de l’ITPAJD i l’ISiD vigents.
  1. Els objectes d’art, antiguitats i joies s’han de valorar per llur valor de mercat.
  1. Els béns cedits en arrendament financer, pel valor determinat conforme a les normes aplicables als arrendaments en l’ITPAJD.
  1. Com a regla residual, si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per llur valor de mercat.

La quota tributària es determina per l’aplicació a la base imposable del tipus aplicable corresponent, segons la taula següent:

Base liquidable fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta base liquidable fins a (euros) Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 167.129,45 0,210
167.129,45 350,97 167.123,43 0,315
334.252,88 877,41 334.246,87 0,525
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945
1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205
10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

Departament Fiscal.

RAICH LÓPEZ DÍEZ

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari