04/03/2020

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

MODEL 720 EXERCICI 2019

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ 31 DE MARÇ DE 2020

 

Estan obligats a presentar aquesta declaració, aquells contribuents (persones físiques / jurídiques / establiments permanents / comunitats de béns, herències jacents) residents a Espanya, titulars de béns i/o drets a l’estranger, respecte als següents conjunts d’actius/béns, quan el valor total de cadascun dels blocs d’actius individualment considerats, superi els 50.000€ a 31/12/2019:

1- Comptes (corrents, estalvi, imposicions, etc.) situades en estranger sobre la qual s’ostenti la condició de titular, representant, autoritzat, beneficiari o sobre les quals es tinguin poders de disposició.

2- Valors (accions, participacions IIC, etc.) dipositats o situats a l’estranger sobre els quals es sigui titular, així com segurs i rendes sobre els quals es tingui la consideració de prenedor o beneficiari, contractats amb empreses establertes a l’estranger.

3- Immobles i drets sobre els mateixos situats a l’estranger sobre els quals es tingui la condició de titular.

Respecte a aquells contribuents que van presentar el model 720 “Declaració informativa sobre béns a l’estranger” en algun exercici anterior, tan sols serà obligatòria la presentació en l’exercici 2019, si concorre alguna de les següents circumstàncies:

  • Quan qualsevol dels saldos conjunts als quals es feia referència anteriorment, i sobre els quals s’hagués informat en algun exercici anterior, hagués experimentat un increment superior a 20.000€ respecte al valor que va determinar la presentació de l’última declaració.

  • Presentació obligatòria en relació a aquells béns ja declarats anteriorment, respecte dels quals el contribuent perdi la condició (titular, representant, autoritzat, beneficiari o el poder de disposició) que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

  • Quan respecte a un bloc d’actius o apartat, que no va ser declarat anteriorment per no assolir el límit de 50.000€, se superin els 50.000€ de valor establert com a límit.

En cas d’incompliment de l’obligació de declarar la informació corresponent, s’estableix una sanció pecuniària de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades, referit a cada compte o element patrimonial, omès o aportat de forma incomplerta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros. Aquesta sanció es redueix a 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, en el cas de presentació de la declaració fora de termini sense requeriment previ, o en el cas que s’hagués presentat per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics, quan existeixi obligació de fer-ho per aquests mitjans.

A més, els béns o drets respecte els quals no s’hagués complert en termini la referida obligació d’informació, donaran lloc a un guany de patrimoni no justificat en IRPF (que s’inclourà a la base imposable general) o es consideraran adquirits amb càrrec a renda no declarada en l’Impost de Societats; tret que el contribuent acrediti que la titularitat dels béns o drets es correspon amb rendes declarades, o bé amb rendes obtingudes en períodes impositius respecte dels quals no tingués la condició de contribuent per IRPF o Impost de Societats.

El corresponent guany patrimonial o renda no declarada s’imputarà al període impositiu més antic entre els no prescrits, sense que la norma permeti evitar aquesta imputació provant que la titularitat dels béns o drets es correspon amb exercicis anteriors.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari