04/11/2019

DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS VINCULADES – MODEL 232

DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS VINCULADES – MODEL 232

El passat 30 d’agost de 2017, es va publicar en el BOE l’ ordre HFP/816/2017 per la qual s’aprova el model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Aquesta Ordre té com a finalitat traslladar determinats quadres informatius en relació a operacions vinculades o amb paradisos fiscals, que en exercicis anteriors veníem informant en el model 200 de la declaració de l’Impost de Societats, al model 232.

El termini de presentació d’aquest model és en el mes següent als deu mesos posteriors a la finalització del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar. És a dir, per a totes aquelles societats que han tancat l’exercici el 31 de desembre de 2018, durant el mes de novembre de 2019, hauran d’informar a l’Agència Tributària de les operacions vinculades realitzades durant l’exercici 2018.

Estaran obligades a presentar aquest model les societats que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Que hagin realitzat operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada la contraprestació de la qual del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros de valor de mercat.
 • Que existeixin operacions específiques quan l’import conjunt de cadascuna d’aquest tipus d’operacions superi els 100.000 euros.
 • Que, amb independència de l’import de la contraprestació, existeixin operacions del mateix tipus que utilitzin el mateix mètode de valoració quan l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

Les operacions específiques a les quals es refereix el segon apartat són les realitzades per persones físiques en règim de mòduls, les transmissions de negocis o de valors, les operacions sobre immobles i les operacions sobre actius intangibles.

Recordem que l’article 18.2 de la Llei de l’Impost de Societats, considera com a persones o entitats vinculades a les següents:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directa o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

No serà obligatori emplenar la informació sobre operacions vinculades quan es doni algun d’aquests supòsits:

 • Es tracti de transaccions entre entitats integrades en un mateix grup de consolidació fiscal.
 • Siguin operacions realitzades amb els seus membres per Agrupacions d’Interès Econòmic o Unions Temporals d’empreses.
 • Estiguem en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Hauran d’informar-se en tot cas –de forma separada i amb independència de l’import– les operacions que determinin l’obtenció de rendes per la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades i, en virtut d’això, la societat apliqui la reducció prevista sobre aquestes rendes en l’article 23 de la Llei de l’Impost de Societats.

També hauran d’informar-se, qualsevol que sigui el seu import, les operacions realitzades en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals o quan la societat tingui valors en aquests territoris.

Respecte a la forma d’emplenament de la informació d’operacions amb persones o entitats vinculades, aquesta es realitzarà de la manera següent:

Nif persona o entitat

Cognoms, nom o raó social

Tipus de vinculació

País

Tipus operació

Ingrés o pagament

Mètode de valoració

Import operació

Aquesta informació és independent del deure de documentar les operacions vinculades, que es configura com una obligació autònoma.

Quedem la seva disposició perquè, en cas d’estar obligats, ens facin arribar les dades de l’exercici 2018 a fi de poder emplenar aquesta declaració.

Departament Fiscal

RAICH LÓPEZ & DÍEZ

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari