06/11/2013

Declaració de valors negociables a l’estranger -Model D6-

Declaració de valors negociables a l’estranger -Model D6-

El model D6 és la declaració que han de presentar, davant la Direcció General de Comerç i Inversions, les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables dipositats a l´estranger, siguin valors espanyols o estrangers.

Aquest model té dues modalitats:

a) Declaració de dipòsits: es declara els saldos a 31/12 de tots els valors negociables dipositats a l´estranger, sense cap limitació. Es presenta aquest model al mes de Gener de l´any següent, de manera que a Gener de 2014 s´ha de presentar el D6 corresponent al 2013.

A la declaració de dipòsits, les dades sol·licitades per cada valor son: ISIN, descripció del valor, tipus valor, país al qual es manté el dipòsit o compte de valors, moneda a la qual està denominat el valor, nombre de títols, nominal en la moneda de denominació, import efectiu en la moneda de denominació a 31/12.

b) Declaració de fluxos: tant sols existeix l´obligació de presentar declaració per aquesta modalitat, per cada inversió o liquidació que es realitzi, en el cas que l’inversor tingui una participació de almenys un 10% en el capital o formi part del seu òrgan d’administració, o quan la inversió superi 1.502.530,26 euros. El termini de presentació és d’un mes des de la data de realització de cada operació.

No es declaren en el model D6 els valors dipositats en una entitat espanyola, encara que aquests valors siguin estrangers, per ser declarats ja per l’entitat dipositària espanyola.

Si que es declaren els valors de societats espanyoles que estiguin dipositats a l’estranger.

Segons el Ministeri, en el cas de no haver realitzat la presentació del model D6 corresponent a l’exercici 2012, s´haurà de presentar el més aviat possible.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari