23/12/2019

DECLARACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A L’ESTRANGER–MODEL D6-

DECLARACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A L’ESTRANGER–MODEL D6-

El model D6 és la declaració que han de presentar, davant la Direcció General de Comerç i Inversions, les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables depositats a l’estranger, siguin valors espanyols o estrangers.

Aquest model té dues modalitats:

a) Declaració de depòsits: es declara els saldos a 31/12 de tots els valors negociables depositats a l’estranger, sense cap limitació. Aquest model es presenta al mes de Gener de l’any següent, per tant, al Gener de 2020 s’ha de presentar el D6 corresponent al 2019.

A la declaració de depòsits, les dades sol·licitades per cada valor son: ISIN, descripció del valor, tipus de valor, país en el que es manté el depòsit o compte de valors, moneda en la qual s’està denominant el valor, número de títols, nominal  a la moneda de denominació, import efectiu en la moneda de denominació a 31/12.

b) Declaració de fluxos: només en el cas que existeixi la obligació de presentar declaració per aquesta modalitat, per cada inversió o liquidació que es realitzi, en el cas que l’inversor tingui una participació de almenys un 10% en el capital o que formi part del seu òrgan de administració, o quan la inversió superi 1.502.530,26 euros. El termini de presentació es d’un mes des de la data de realització de cada operació.

No es declaren en el model D6 els valors depositats en una entitat espanyola, encara que aquests valors siguin estrangers, per ser ja declarats per la entitat depositaria espanyola.

Si es declaren els valors de societats espanyoles que estan dipositades a l’estranger.

Encara no hi ha comentaris,.

Deixar un comentari

Esborrar els camps del formulari