04/03/2020

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

MODEL 720 EXERCICI 2019   DATA LÍMIT PRESENTACIÓ 31 DE MARÇ DE 2020   Estan obligats a presentar aquesta declaració, aquells contribuents (persones físiques / jurídiques / establiments permanents / comunitats de béns, herències jacents) residents a Espanya, titulars de béns i/o drets a l’estranger, respecte als següents conjunts d’actius/béns, quan el valor total de.

23/12/2019

DECLARACIÓ DE TRANSACCIONS ECONÒMIQUES I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS A L’EXTERIOR

MODEL ETE- Declaració de transaccions econòmiques així com de saldos d’actius i passius financers amb l’exterior. Declaració que te obligació de presentar qualsevol persona física o jurídica per declarar davant el Banc d’Espanya les transaccions econòmiques exteriors, és a dir, l’import de cobraments i pagaments realitzats amb l’exterior, i els saldos i variacions d’actius i.

23/12/2019

DECLARACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A L’ESTRANGER–MODEL D6-

El model D6 és la declaració que han de presentar, davant la Direcció General de Comerç i Inversions, les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables depositats a l’estranger, siguin valors espanyols o estrangers. Aquest model té dues modalitats: a) Declaració de depòsits: es declara els saldos a 31/12 de tots els valors negociables.

01/10/2019

IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS

L’IANP, que havia entrat en vigor al 2017 i va quedar suspés de forma cautelar per la interposició del recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern de l’Estat, ha sigut declarat  constitucional mitjançant  sentència de 28 de febrer de  2019. El nou impost, que s’aplica al territori de Catalunya,  grava els actius no productius de què.