04/03/2020

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

MODEL 720 EXERCICI 2019   DATA LÍMIT PRESENTACIÓ 31 DE MARÇ DE 2020   Estan obligats a presentar aquesta declaració, aquells contribuents (persones físiques / jurídiques / establiments permanents / comunitats de béns, herències jacents) residents a Espanya, titulars de béns i/o drets a l’estranger, respecte als següents conjunts d’actius/béns, quan el valor total de.

23/12/2019

DECLARACIÓ DE TRANSACCIONS ECONÒMIQUES I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS A L’EXTERIOR

MODEL ETE- Declaració de transaccions econòmiques així com de saldos d’actius i passius financers amb l’exterior. Declaració que te obligació de presentar qualsevol persona física o jurídica per declarar davant el Banc d’Espanya les transaccions econòmiques exteriors, és a dir, l’import de cobraments i pagaments realitzats amb l’exterior, i els saldos i variacions d’actius i.

23/12/2019

DECLARACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A L’ESTRANGER–MODEL D6-

El model D6 és la declaració que han de presentar, davant la Direcció General de Comerç i Inversions, les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables depositats a l’estranger, siguin valors espanyols o estrangers. Aquest model té dues modalitats: a) Declaració de depòsits: es declara els saldos a 31/12 de tots els valors negociables.

04/11/2019

DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS VINCULADES – MODEL 232

El passat 30 d’agost de 2017, es va publicar en el BOE l’ ordre HFP/816/2017 per la qual s’aprova el model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals. Aquesta Ordre té com a finalitat traslladar determinats quadres informatius en relació a operacions.