31/12/2020

DECLARACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A L’EXTRANGER–MODEL D6-

El model D6 és la declaració que han de presentar, davant la Direcció General de Comerç i Inversions, les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables dipositats a l’estranger, siguin valors espanyols o estrangers. Aquest model té dues modalitats: a) Declaració de dipòsits: es declara els saldos a 31/12 de tots els valors negociables.

31/12/2020

DECLARACIÓ DE TRANSACCIONS ECONÒMIQUES I SALDOS D’ACTIUS I PASSIUS FINANCERS A L’EXTERIOR

MODEL ETE- Declaració de transaccions econòmiques així com de saldos d’actius i passius financers amb l’exterior. Declaració que té obligació de presentar qualsevol persona física o jurídica per declarar davant el Banc d’Espanya les transaccions econòmiques exteriors, és a dir, l’import de cobraments i pagaments realitzats amb l’exterior, i els saldos i variacions d’actius i.

02/11/2020

Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

En data 22 de setembre de 2020 va entrar en vigor la Llei 11/2020, de 18 de setembre, que incorpora mesures urgents en matèria de contenció de rendes en contractes d’arrendament d’habitatge a Catalunya. L’aplicació d’un índex de referència de preus d’arrendaments d’habitatge pretén aconseguir l’equilibri entre l’interès patrimonial de l’arrendador i la funció social.

04/03/2020

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

MODEL 720 EXERCICI 2019   DATA LÍMIT PRESENTACIÓ 31 DE MARÇ DE 2020   Estan obligats a presentar aquesta declaració, aquells contribuents (persones físiques / jurídiques / establiments permanents / comunitats de béns, herències jacents) residents a Espanya, titulars de béns i/o drets a l’estranger, respecte als següents conjunts d’actius/béns, quan el valor total de.