Àrees de treball

Raich López & Díez ofereix un servei global en totes les àrees del dret: contractual, societari, processal, fiscal, laboral, successions, concursal, fusions, empresa familiar i LOPD.

CONTRACTUAL

Mercantil
 • Estudi de les necessitats del client respecte la tipologia contractual empleada.
 • Negociació i redacció de tots aquells contractes, nacionals i internacionals, relacionats amb el marc de l’activitat ordinària o extraordinària de l’empresa, tals com a contractes de distribució, subministrament, agència, comissió, franquícia, obra, indústria.
 • Contractes associatius.
 • Contractes comercials.
 • Condicions generals de compra/venda, etc.
Noves Tecnologies
 • Règim jurídic de la contractació electrònica.
 • Assessorament en el compliment dels requisits de la legislació sectorial (LSSI).
 • Disseny de l’estructura jurídica dels mitjans utilitzats per a l’ús i la prestació de serveis a través de mitjans electrònics, contractació on-line.
Immobiliari
 • Contractes de compra, venda, permuta, arrendament.
 • Contractes amb els agents de la construcció.
 • Contractes sobre drets reals (ús, usdefruit, servitud, superfície, etc.) i de garantia, possessòria o real, sobre immobles.
 • Contractes preparatoris a les operacions de compravenda (arres, opcions de compra, compromisos de compravenda, préstecs participatius, etc.)

SOCIETARI

 • Relacions de grups accionarials.
 • Òrgans de la societat.
 • Juntes generals.
 • Impugnació d’acords.
 • Modificació d’estatuts.
 • Augments i redacció de capital.
 • Acords entre socis.
 • Reestructuracions societàries.
 • Inversions a l’exterior.

PROCESSAL

Mercantil
 • Procediments judicials.
 • Responsabilitat per producte.
Immobiliari
 • Procediments judicials en matèria immobiliària i defectes de la construcció.
Successions
 • Procediments judicials en matèria successòria.
 • Procediments judicials especials.
Noves Tecnologies
 • Procediments d’execució dinerària i no dinerària de mesures cautelars.

FISCAL

Servei d’assessorament i gestió fiscal
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Adreça, assistència i gestió d’inspeccions fiscals.
 • Assessorament i gestió comptable.
 • Confecció i tramitació dels comptes anuals.
 • Recursos de reposició, reclamacions econòmic-administratives.
 • Operacions de reestructuració empresarial.
 • Liquidacions d’herències i donacions.
Assessoria, planificació i gestió economicofinancera
 • Anàlisi, preparació, presentació i gestió de projectes de finançament davant la banca tradicional i/o organismes oficials vinculats a operacions de:
  • Inversió en Actius Fixos.
  • Projectes de R+D.
  • Projectes d’internacionalització.
  • Projectes mediambientals.
  • Projectes optimització energètica.
 • Tramitació de subvencions davant organismes oficials.
 • Anàlisi evolutiva de l’empresa com a suport a consells d’administració i/o propietaris individuals o davant tercers.
 • Valoració d’empreses.

LABORAL

 • Confecció i tramitació de contractes de treball, nòmines, fulls de salaris, liquidacions a la Seguretat Social (TC1, TC2 i altres).
 • Gestions i tramitació de sol·licituds d’aplaçaments de quotes.
 • Expedientes de regulació d’ocupació.
 • Representació i defensa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Assessorament laboral, règims diversos de Seguretat Social i funció pública, càlcul pensions.
 • Assistència i assessorament a la negociació col·lectiva.
 • Defensa jurídica davant els jutjats de lo social i d’altres instancies superiors.
 • Assistència davant el Tribunal Laboral de Catalunya, CMAC i diferents instàncies de mediació laboral o de la funció pública.

SUCCESSIONS

 • Estudi i assessorament en la situació personal i familiar del client.
 • Elaboració de testaments, codicils, memòries testamentàries i fideïcomisos.
 • Herències per causa de mort en la successió testada i intestada.
 • Processos judicials per conflictes hereditaris.

CONCURSAL

 • Plantejament i intervenció en procediments concursals, impugnació i reconeixement de crèdits.
 • Administració concursal.
 • Defensa dels interessos dels creditors.
 • Reorganització i reestructuració d’empreses en situació pre-concursal o en crisi.

FUSIONS I ADQUISICIONS D’EMPRESES

 • Preparació i elaboració dels procediments de fusió i escissió de companyies, elaboració i negociació de contractes associatius (joint ventures), processos de Management Buyout (MBO), Lev o branques d’activitat, i altres documents complementaris i derivats d’aquestes operacions.
 • Procediments de due diligence, negociació i preparació de contractes de compravendes d’empreses, actius o branques d’activitat, i altres documents complementaris i derivats d’aquestes operacions.
 • Concentracions d’empreses, tramitació del procés davant el Servei de Defensa de la Competència.

EMPRESA FAMILIAR

 • Estudi de les necessitats de l’empresa tenint en compte la seva evolució històrica i el seu futur sobre la base de l’entrada de noves generacions.
 • Reorganització de l’empresa per l’entrada de nous membres de la família.
 • Elaboració del protocol familiar, seguiment i control del compliment del protocol.
 • Estudi de les necessitats des del punt de vista successori del fundador o paterfamilias.
 • Modificació societària de l’estructura de l’empresa. Creació de societats holding.

LOPD

 • Elaboració del due diligence en matèria de compliment de les obligacions formals i tècniques respecte al compliment de la legislació.
 • Assessorament en el compliment de la normativa de protecció de dades.
 • Notificació de fitxers.
 • Elaboració del document de seguretat i dels documents de coneixement i confidencialitat de la política de l’empresa en matèria de protecció de dades amb els treballadors.
 • Elaboració dels contractes amb els encarregats del tractament de dades personals.
 • Contractes de cessió de dades.